વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ | world suicide prevention day 2022 theme

world suicide prevention day 2022 theme

10 September world suicide prevention day 2022 theme : મિત્રો આ પોસ્ટમાં આપણે 10 સપ્ટેમ્બર વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ વિશે માહિતી આપવામાં આવેલી છે Topic: world suicide prevention day, suicide prevention, suicide, world suicide prevention day 2022, world suicide prevention day (holiday), world health organization and suicide prevention day, suicide prevention day, national suicide prevention … Read more